ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង០៩ព្រឹក! ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១!

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង០៩ព្រឹក! ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១!