ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់! ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១!

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់! ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១!