ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ! ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ! ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១