ចាប់ពីពេលនេះឈប់រំខានហើយ | ខេម [LYRIC VIDEO]

និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ សាក់ ធារិទ្ធ
ដឹកនាំ Lyric: ទី ទូច
ថត៖ សុខ ដាន់

Khem Playlist: https://bit.ly/2F53iQO
Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Ringtones នៅលើSmart តែមួយគត់: