ខេមបូ អាប់ដេត (Cambo Update) BY Samphors

យើងសូមណែនាំកម្មវិធី ថ្មីមួយ គឺកម្មវិធី ខេមបូអាប់ដេត ដែលវាក៏ជា ផ្នែកមួយរបស់ ខេមបូរីផត ដែរ។ ហើយគោលបំនង ក្នុងការបង្កើត កម្មវិធីនេះឡើង គឺដើម្បី ចែករំលែក ចំណេះដឹង ក៏ដូចជាពត៌មាន ដែលទាក់ទងនឹង បច្ចេកវិទ្យា និង គ្រឿង អេឡិចត្រូនិច ជាវីដេអូខ្លីៗ ...