ពុទ្ធជ័យមង្គល ភាគ 10 សម្តែងដោយភិក្ខុមុនិាបាលោ ជួន កក្កដា | Choun kakada | =10Cheymangkorl

ពុទ្ធជ័យមង្គល ភាគ 10 សម្តែងដោយភិក្ខុមុនិាបាលោ ជួន កក្កដា | Choun kakada | =10Cheymangkorl