ស្តាយអារម្មណ៍ | តន់ ចន្ទសីម៉ា [LYRIC]

និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ សាក់ ធារិទ្ធ

Ton Chanseyma Playlist: https://bit.ly/2Zs79yT
Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Ringtones នៅលើSmart តែមួយគត់: