ហានិភ័យ - (ឃី សុឃុន - Tony Winson) - [LYRIC VIDEO] #RHM

កុំធ្វើបែបនេះណា៎! ហានិភ័យហើយបងប្អូនអើយ!