មនុស្សល្អៗអស់ទៅណា? | ព្រាប សុវត្ថិ [LYRIC]

និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង៖ ប្រុសម៉ៅ
ដឹក LYRIC៖ Jonathan

Preap Sovath ​Playlist: https://bit.ly/2Zy6s71
Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Ringtones នៅលើSmart តែមួយគត់: