ត្រឹមជាក្មេងស្រែ | ពូ [LYRIC VIDEO]

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធ Melody: ឈឿន ស្រីនាង
និពន្ធបទភ្លេង៖ LDC GROUP
សម្រួលបទភ្លេង៖ ប្រុសម៉ៅ

Pu Playlist: https://bit.ly/2J7VWy7
Galaxy Navatra all song playlist: https://bit.ly/3cy91LM

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Ringtones នៅលើSmart តែមួយគត់: