ក្រដូចបងមិនសមស្នេហ៍អូន - (សុវត្ថិ មុនីនាគ) - [LYRIC VIDEO]#RHM

បងក្រ ជិះតែក្របី សមអីទៅស្នេហ៍អូន? ហ៊ឹម!!