អរគុណអ្នកដែលស្រលាញ់ខ្ញុំ - (នី រតនា) - [OFFICIAL AUDIO] #RHM

អរគុណដែលស្រលាញ់ខ្ញុំ ហើយចាក់ចេញពីខ្ញុំ បន្សល់ទុកនូវភាពរឹងមាំឲ្យខ្ញុំ!