សង្សារ១ខែ២ខែ | Music Series [Teaser 2]

មិនជឿថាក្នុងលោកនេះរកមិនបានមនុស្សស្មោះស្នេហ៍ទេ

#សង្សារ១ខែ២ខែ #MusicSeries #Teaser
#គាំទ្រភាពយន្តភាគខ្មែរទស្សនាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហង្សមាស