ស្រលាញ់បងស្រីរោងចក្រ - (ចាន់ សុបញ្ញា) - [MV]

រីករាយទស្សនា Full MV ពី Idol តូចរបស់យើង!