ឆ្លើយសំនួរ ប្រឹយមិត្តដែលបានសួរក្នុង Facebook

#CamCar #Collection បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងរថយន្តជាភាសារខ្មែរ ។ ទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាត ឬឧបសគ្គក្តី ក៏ពួកយើងនៅតែបន្តសម្រេចអោយបាននូវឆន្ទៈ ស្មារតី ដែលបានសច្ចារ្យរួចមកហើយ នោះគឺ “ នាំអ្នកគ្រប់គ្នាទៅកាន់ជម្រើសដ៏ប្រសើរឡើង មុនសម្រេចចិត្ត ។ អរគុណគ្រប់គ្នា យើងខ្ញ៉ំនឹងទទួលយកការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា ។
គោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ....!!!!!