មិនស័ក្កសម - (នៅ ស៊ីនឿន) - [LYRIC VIDEO]

ស័ក្កសម ឬមិនស័ក្កសម ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯង ខ្ញុំដើរចេញខ្លួនឯង មិនចាំបាច់បញ្ឈឺទេ!!