ចាប់កាន់ដំបូង Galaxy S20+ និង S20 Ultra : ក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់ Samsung!

#camboreport #galaxyS20Series #hands_On

នេះគ្រាន់តែជាវីដេអូចាប់កាន់ដំបូងនូវ Galaxy S20+ និង S20 Ultra ក៏ដូចជាការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍មួយចំនួន តែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់វីដេអូ Review ពេញ ជាមួយនឹងការតេស្តប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។ ពីខ្ញុំបាទ ពុទ្ធិរិទ្ធ ជួបគ្នានៅក្នុងពេលក្រោយជាបន្តទៀត។

+ តម្លៃកុម្មង់ទុកជាមុន:

- Galaxy S20+ (Ram 8GB / Rom 128GB) = $1049
- Galaxy S20 Ultra (Ram 12GB / Rom 128GB) = $1269

កុំភ្លេចចុច Like និង Share
www.cambo-report.com

Note: We do not own some scenes in this video