រ៉ានីច្រៀងបទសម័យបែបនេះកាន់តែពីរោះ - Cambodian Idol Junior - Live Show - Final

រ៉ានីច្រៀងបទសម័យបែបនេះកាន់តែពីរោះ
កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារប្លែកគេក្នុងយុគសម័យថ្មី Cambodian Idol Junior វគ្គ ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ
កុមារី៖ រ៉ន រ៉ានី
ច្រៀងបទ៖ គ្មានថ្ងៃអូនមិនយំ

ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន vivo :

#VivoV17 ថតឥតដែនកំណត់
កាមេរ៉ាមុខ 32MP | AIកាមេរ៉ាក្រោយ 48MP
កាមេរ៉ាមុខក្រោយ ថតបានកាន់តែភឺ្លច្បាស់នៅពេលយប់