មិនស័ក្ដិសម - សុខ ស្រីនាង [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

គិតៗទៅពិតជាមិនស័ក្ដិសមមែន គេជាអ្នកមាន ខ្ញុំជាអ្នកក្រ!
ឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃ អាម៉ាស់រាល់ថ្ងៃ! ហ៊ឺ!