រូបមន្ត រើសឡានដែលខ្លួនស្រលាញ់ ទោះមិនទាន់មានលុយទិញ ស្រមៃសិន ក៏បានដែរ

រូបមន្ត រើសឡានដែលខ្លួនស្រលាញ់ ទោះមិនទាន់មានលុយទិញ ស្រមៃសិន ក៏បានដែរ
-----------
នេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញ៉ំ
Facebook page: CamCar Collection
Email: Loyphealay05@gmail.com
Website: www.camcar.org
location: https://goo.gl/maps/kp57WVxdwf55ohL89
ទំនាក់ទំនងផ្សាយរថយន្ត និងផលិតផលរថយន្ត: 098544447