ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ ««Mercedes-Benz និងកំណប់...

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ ««Mercedes-Benz និងកំណប់អាថ៌កំបាំង» បន្តបេសកកម្មលើកទី៥នៅខេត្តសៀមរាប», ផ្សាយម៉ោង៥៖៣០នាទី ថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩.