មនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំ - ម៉ង់ ចាន់កញ្ញា [OFFICIAL MV]

ទោះបីមិនបានធ្វើជាអ្វីនឹងគេ ក៏សុំត្រឹមឲ្យគេរាប់អាន យកចិត្តទុកដាក់ក៏អស់ចិត្ត!