កំពូល Jeep Rubicon ជះលុយ 40000$ ដំឡើងគ្រឿងក្រោមម៉ាឆ្ងាញ់ អ្នក Off Road ស្រក់ទឹកមាត់

អត្ថបទ
ស្តេច Off Road មានតែ 2 គ្រឿងទេស្រុកខ្មែរ Jeep Rubicon modified King shock
-----------
នេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញ៉ំ
Facebook page: CamCar Collection
Email: Loyphealay05@gmail.com
Website: www.camcar.org
location: https://goo.gl/maps/kp57WVxdwf55ohL89
ទំនាក់ទំនងផ្សាយរថយន្ត និងផលិតផលរថយន្ត: 098544447