បងលួងឆាប់បាត់ណា - ធែល ថៃ [OFFICIAL AUDIO]

ពេលបងខុសអូនខឹងបងលួង ពេលអូនខុសអូនខឹងក៏បងលួង! តែសំខាន់អូនលួងឆាប់បាត់ណា! បងព្រមលួង!