ប្រាប់ខ្លួនឯង - នី រតនា [OFFICIAL MV]

តែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងជានិច្ចថាកុំចុះចាញ់ ត្រូវតស៊ូ ត្រូវមានសង្ឃឹម ត្រូវបន្តជំហានរបស់យើងកុំឈប់!