បេះដូងដាច់ខ្យល់ - ណុប បាយ៉ារិទ្ធ [OFFICIAL AUDIO]

ដឹងថាខ្លួនឯងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេ ទើបលែងគេឲ្យទៅ ទាំងបេះដូងយើងជិតដាច់ខ្យល់!