ខ្ញុំមានអ្នកណា - ឈីន រតនៈ [OFFICIAL MV]​

ពេលខ្លះសូម្បីតែទឹកភ្នែកក៏វាមិនអាចស្ដាប់តាមយើងដែរ យើងចង់យំតែវាលែងហូរ! សួរថាខ្ញុំមានអ្នកណា?