ទំនាក់ទនងការទួតរវាងកម្ពុជា ជប៉ុន_Diplomatic Relations between Cambodia and Japan

កម្មវិធីៈ ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ
ប្រធានបទៈ ទំនាក់ទនងការទួតរវាងកម្ពុជា ជប៉ុន
វាគ្មិនៈ ឯកឧត្តម Hidehisa HORINOUCHI ជាឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា
កម្មវិធីនេះមានចាក់បញ្ជាំងនៅទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទទក) ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ និងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង១រសៀល ហើយផ្សាយឡើងវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារ៍ វេលាម៉ោង១០ព្រឹក។
ផលិតដោយៈ ក្រុមហ៊ុន ប៊្លូ មេឌា (ខេមបូឌា)
ទាក់ទងសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មៈ ០៩៩ ៨៤៨/ ០៦៨ ៨៩៨ ៩៧៦/ ០៦៩ ៨១៨ ១៤២

Program: The Modernization of Cambodia
Topic: Diplomatic Relations between Cambodia and Japan
Speaker: H.E. Hidehisa HORINOUCHI, ambassador of Japan to Cambodia
The program is broadcasted on National Television of Kampuchea every Fridays from 8:00 pm, re-broadcast on Sunday at 1:00 pm, and re-broadcasted on Tuesday at 10:00 am.
Produced by: Blue Media (Cambodia)
For ads, contact: 099 848 885 / 068 898 976 / 069 818 142