ចម្រៀងភ្លេងការខ្មែរ Khmer Wedding Song Collection - Eang Sithol & Him Sivorn

ចម្រៀងភ្លេងការខ្មែរ Khmer Wedding Song Collection - អៀង ស៊ីធុល ហ៊ឹម ស៊ីវន ... Eang Sithol, Him Sivorn...:
01. [00:05] វងអើយស្រីវង
02. [05:00] ស្ដាយវេលាក្រមុំ
03. [08:53] កញ្ឆែតបោះទង
04. [14:56] ប្រាសាទអ្នកណា
05. [19:34] ដាក់ស្រីនុងត្រង់ណា
06. [23:39] ស្រណោះជាយកន្សែង
07. [27:54] ដង្ហែជំនូន
08. [32:03] ផ្កាស្លាមង្គល
09. [37:18] រៀបរាប់ផ្លែឈើ
10. [42:30] បុកលក្ខណ៍
11. [45:57] ឡើងគាល់លោកមេបា
12. [52:03] ផ្កាស្លា
13. [57:42] អនអើយស្រីអន
14. [1:04:30] លាងជើងឱ្យប្ដី
15. [1:08:33] ភ្លេងចងដៃ
16. [1:12:19] បាយខុនចងដៃ
17. [1:16:48] ព្រះថោងនាងនាគ
18. [1:21:54] ថ្ងៃត្រង់ក្ដៅដី
19. [1:26:02] ចាបដើរដី
20. [1:29:58] កាត់សក់

Khmer Wedding Song Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLer-pE4IQs1R6eMRTCAI-Br0acoA-f2wt

Please like, share and subscribe. Thank you.