សមេ្តចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន៖ ប្រទេសជប៉ុនជាគំរូសម្រាប់កម្ពុជា ....

សមេ្តចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន៖ ប្រទេសជប៉ុនជាគំរូសម្រាប់កម្ពុជា (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា តាំង វិគី, ទូរទស្សន៍ Fresh News )