បេះដូងពាក់វ៉ែនតា - ឈីន រតនៈ [OFFICIAL AUDIO]

បេះដូងបងសាកល្បងដោះវ៉ែនតាចេញ ហើយមើលមនុស្សក្បែរខ្លួនខ្លះផងបានទេ គេចិត្តល្អ គេមើលថែបង តែគ្រាន់តែមិនសូវស្អាតសម្រាប់បងប៉ុណ្ណោះ!