នាឡិកាប្រណិត ដែលផលិតដោយកូនខ្មែរ-First Luxury Watch that was hand made by Cambodian

សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងទិញគឺ: 093 441 744
Face
ឬក៏អាចសាកសួរព័ត៍មានបន្ថែម
នាឡិកាប្រណិត ដែលផល្លិតដោយកូនខ្មែរ-First Luxury Watch that was hand made by Cambodian

Good Morning all my Fan

I'm Liey (Phealay) owner of this Channel !

I'm Really to happy that see all of you supporting my channel to much specially you all motivation me to make more video while I was make some mistake on those video or some wrong. from now I have set my own policy to make video with quality of my copy right for all of you that forces on Car Decide, Car utility, best on performance and price. that bring you all about information to decision before you buy your car. and one more ways we will make the online car marketer that support all of you in sale car or buy new car.

finally I wish you all to success on your career and staying safe with your family and me too.
==================
for my Facebook Page: https://www.facebook.com/CamCar092482333/
==================
for my Youtube Channel:
នាឡិកាប្រណិត ដែលផល្លិតដោយកូនខ្មែរ-First Luxury Watch that was hand made by Cambodian
https://www.youtube.com/channel/UCyVXdJ4IX7xre-a4mH98i5A?view_as=subscriber
==================