ល្ខោនខោល Khmer Traditional Dance

ល្ខោនខោល Khmer Traditional Dance

ឈុតសំលៀកបំពាក់បែបបុរាណរបស់តួអង្គសំខាន់ៗក្នុងទំរង់ល្ខោនខោល