សិស្សវៀតណាម​ភាគច្រើនធ្លាក់មុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងភាសាអង់គ្លេស...

សិស្សវៀតណាម​ភាគច្រើនធ្លាក់មុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងភាសាអង់គ្លេស នៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ! (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយលោក អាន​ គុន្ធធារ៉ា និងអ្នកនាង កេត សត្យា, Fresh News TV)