រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម ដាក់ចេញគោលការណ៍សំខាន់ៗ៤ចំណុច ដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែ...

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម ដាក់ចេញគោលការណ៍សំខាន់ៗ៤ចំណុច ដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែ និងធានាប្រាក់ចំណូលដល់កសិករខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយលោក អាន​ គុន្ធធារ៉ា និងលោក ជួរ លីមហួត, Fresh News TV)