សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្ស...

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ សហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយលោក វៃ​ ជីវ័ន និងកញ្ញា​ យ៉ង់ សក្គុណា, Fresh News TV)