សៀងលេខ World Cup - Troll Khmer Tinfy

មិនមែនសៀងលេខ ២ ហើយក៏មិនមែនសៀងលេខ ៤ដែរ គឺលេខ World Cup xD ច្បាស់អាណាសៀងអាហ្នឹងណាចា!!!

Tinfy Tenfy Lu