លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ សម រង្សុី គឺជាទ្រង់សិរិមតៈទី២ ក្នុងនយោបាយចាស់...

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ សម រង្សុី គឺជាទ្រង់សិរិមតៈទី២ ក្នុងនយោបាយចាស់ របស់អាមេរិក (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត​ និងកញ្ញា ឆេង សូរិយា, Fresh News TV)