នាយឧត្តមសេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុនហៀង ប្រាប់អាមេរិកថា អត់មានលុយទុកនៅអាមេរិកទេ...

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុនហៀង ប្រាប់អាមេរិកថា អត់មានលុយទុកនៅអាមេរិកទេ មានតែលុយសាងសង់សមិទ្ធផលសម្រាប់ជាតិ និងប្រជាជន ដូចជាផ្លូវ សាលារៀន ទីអារាម និងអណ្តូងទឹកជាដើម។