ក្បត់ហួសកម្រិតក៏បងនៅស្នេហ៍ - នួន សុធារ័ក្ស [OFFICIAL AUDIO]

អូនគិតថាបងល្ងង់មិនដឹងអូនក្បត់? បងដឹងគ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែបងធ្វើជាមិនដឹងមិនឭព្រោះស្រលាញ់អូន! ល្មមឈប់ទៅបងអង្វរ!