មយូរាទឹកកក [OFFICIAL MV]

ចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាស្នាដៃបទភ្លេងថ្មីមួយបទទៀតកាលពី ១១ឆ្នាំ មុន (២០០៧)