ហែករបួសចាស់ - សយ រតនៈ [OFFICIAL AUDIO]

របួសចាស់ជិតសះហើយ អូនមកហែកឲ្យឈឺ ឲ្យចេញឈាមម្ដងទៀតធ្វើអ្វី?