អារម្មណ៍ - ឱក សុគន្ធកញ្ញា [OFFICIAL MV]

ធម្មជាតិបានកំណត់រួចហើយ តម្រូវឲ្យមនុស្សក្បត់ ធ្វើបាបមនុស្សស្មោះ! ចុងក្រោយបង្អស់មានតែពេលវេលាជាអ្នកពន្យល់!