ស្នេហ៍អូនវិមានទិព្វ Bora Angelo - Troll Khmer Tinfy

មកហើយលោកអើយ!! បទថ្មីចា!! ហ្សីនម៉ង!! ស្នេហ៍អូនវិមានទិព្វ

ទំនាក់ទំនង Sponsor ធ្វើ MV ឆាតមកផេកបានចា!! មិនបាច់ក្រែងចិត្តអីទេ xD

និពន្ធ Melody: @Bora Angelo , និពន្ធទំនុកច្រៀង: Bora angelo, និពន្ធបទភ្លេង: BiTo

Tinfy