ខោរហែក - Vid Cooler [OFFICIAL MV]

រីករាយរាំលេងជាមួយលោក Vid Cooler! សូមទស្សនា Full MV នេះទាំងអស់គ្នា ហើយ Mention អ្នកដែលចូលចិត្តស្លៀកខោម៉ូដរហែកមកឲ្យអស់មក!