ទាហានចិត្តស្មោះ - ខេមរៈ សិរីមន្ត [OFFICIAL AUDIO]

បងជាទាហាន ទាហាកំលោះ ទាហានចិត្តស្មោះ ស្មោះនឹងជាតិ ស្មោះនឹងស្នេហា!
សូមអញ្ជើញរីករាយស្ដាបទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសបងៗទាហានដ៏អង់អាចក្លាហានទាំងអស់!