ប្រយ័ត្នគេធាក់ - ទេព បូព្រឹក្ស [OFFICIAL AUDIO]

រាំសាហាវម្ល៉ឹងៗប្រ័ត្នគេធាក់ណា! តិចថាមិនបានប្រាប់! សូមបងរាំឲ្យស្រួលដូចគេដូចឯងទៅមិនបានអី?

បទ៖ ប្រយ័ត្នគេធាក់
ច្រៀងដោយ៖ ទេព បូព្រឹក្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ G-Devith​
និពន្ធបទភ្លេង៖ G-Devith
សម្រួលតន្ត្រី៖ រិន ធីរ៉ា
facebook.com/RHM.Production
youtube.com/HangMeasVideo